HULPVERLENING DOELSTELLING

aanmelden

Voor slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk opent KLOKK wegen naar passende hulpverlening. Voor mannen en vrouwen en voor hun partners en kinderen. Wij doen daarom een beroep op de overheid en op de kerkelijke instantie Meldpunt Misbruik RKK om haar verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen we belemmeringen wegnemen om de specifieke hulpvraag te erkennen en te vervullen.

Met hulpverleners willen wij tot goede samenwerking komen. Besef van de actualiteit en de urgentie van kerkelijk kindermisbruik is daarbij een uitgangspunt. Er is behoefte aan een verbinding van de hulpverlening aan de processen van erkenning door daders en samenleving en het dragen van verantwoordelijkheid door kerkelijke leidinggevenden. Vroegkinderlijk trauma in relatie tot religie is een specifieke eigenschap van onze doelgroep. Het hervinden van eigenheid en vertrouwen in anderen is de rode draad.

MIDDELEN

BEGELEID LOTGENOTENCONTACT

Gefaseerd te ontwikkelen. Begonnen wordt met bestaande groepen van lotgenoten die elkaar gevonden hebben. Voor de begeleiding van deze processen zoeken wij geschikte hulpverleners en bevorderen we het contact tussen deze hulpverleners en de doelgroep. Ook training van begeleiders en therapeuten hoort hierin een plaats te krijgen.

INDIVIDUELE HULP

KLOKK geeft informatie over individuele hulp en creëert betrokkenheid van hulpverleners bij de samenhang van macht, misleiding en verzuim waarbinnen het misbruik plaatsvond en de veranderingen in die samenhang die nu tot stand komen.

INLOOPDAGEN

KLOKK organiseert in samenwerking met maatschappelijke organisaties laagdrempelige informatiedagen. We informeren dan over actuele ontwikkelingen met betrekking tot erkenning, rechtsherstel en hulpverlening. Daarbij scheppen wij ook ruimte voor vrijblijvende kennismaking met hulpverleners en met lotgenoten. Voor het organiseren van deze dagen vragen wij gespecialiseerde hulpverleners om ondersteuning.

TAKEN

KLOKK zal zelf geen hulp verlenen en ook geen begeleiding van lotgenotencontact verzorgen. KLOKK is er alleen om:

  • - De vraag van lotgenoten goed te horen en te registreren
  • - Vraag en aanbod met elkaar te verbinden
  • - Belemmeringen in de toegankelijkheid van de hulpverlening weg te nemen
  • - Steun te verwerven bij overheid, draagvlak in de politiek
  • - De kerkelijke instelling Hulp en Recht te bewegen haar verplichtingen na te komen voor het ondersteunen van lotgenotengroepen en faciliteren van hulpverlening
  • - Voorlichting /overleg met maatschappelijke organisaties (verzekeraars-huisartsenverenigingen)
  • - Lotgenotencontacten te faciliteren