STANDPUNT KLOKK INZAKE COMMISSIE BANDELL

commissie bandell

"Rapport Commissie Bandell wederom pijnlijke verrassing voor slachtoffers"

Vrijdag 24 juni verscheen, voor de slachtoffergroepen onaangekondigd, het rapport van de "Commissie" Bandell. Dit legt precies de vinger op de zere plek mbt de communicatieverhouding tussen de commissie en slachtoffergroepen.

Het is treurig dat Bandell in de Telegraaf meldde dat de heer Deetman tekort is geschoten in zijn contacten met slachtoffers. Als er ÉÉN commissie is geweest die slachtoffergroepen correct heeft geïnformeerd dan is het de commissie Deetman.

Bandell heeft slachtoffergroepen twee keer uitgenodigd. In beide bijeenkomsten zijn plannen niet inhoudelijk besproken en is de invulling daarvan niet aan de orde geweest. Er is eenmaal een powerpoint-presentatie aangereikt met daarin wat actiepunten en een tijdspad. KLOKK bood aan om met haar werkgroep Hulpverlening mee te denken over verdere ontwikkeling van de hulpverlening. Bandell zegde toe dat daar op korte termijn een afspraak voor gemaakt zou worden. Omdat KLOKK daarna niets meer hoorde hebben afgevaardigden 6 weken later zelf een afspraak gemaakt met Prof.Wolters om in gesprek te gaan m.b.t. hulpverlening . Ook met de nieuwe voorzitter van de "nieuwe" Klachtencommissie Mr.Stevens heeft KLOKK op eigen initiatief recentelijk een afspraak gemaakt.

De commissie Bandell heeft gemeend een volledige voorziening te moeten invullen waarbij ze slachtoffers (of hun vertegenwoordigers) negeerde bij het opstellen van plannen (erkenning, hulpverlening, compensatie). Slachtoffers vertegenwoordigd in stichting i,o. KLOKK voelen zich door die opstelling wederom gekwetst maar nog belangrijker is dat in de ontworpen constructie een aantal onveiligheden zitten opgesloten.

Bestuursfuncties binnen de Stichting Beheer worden (wederom) zowel vervuld als benoemd door BC+ KNR. Dit terwijl de onafhankelijkheid en vertrouwen de belangrijkste fundamenten zijn voor een constructieve oplossing. KLOKK pleit daarom voor een onafhankelijk platform die handen en voeten moet geven aan de invulling van aanbevelingen uit rapport Deetman of wil dat slachtoffervertegenwoordigingen zitting kunnen nemen in de diverse commissies binnen het nieuwe Kwaliteitscentrum.

Pijnlijk voor slachtoffers is dat de Bisschoppenconferentie of KNR tot op heden nimmer contact hebben gezocht met slachtoffers of haar vertegenwoordigers. Daarmee is Bandells suggestie, dat bisschoppen en oversten doordrongen zijn van de noodzaak om samen met slachtoffers tot een oplossing te komen, voor de slachtoffers tot op heden verre van geloofwaardig.

Slachtoffergroepen komen op voor mensen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn door de kerk. Juist zij zijn bij uitstek geschikt om een rol te vervullen in het benoemen van wat nodig is. Het zou de Commissie gesierd hebben indien slachtoffers hierover geconsulteerd waren. De Stichting KLOKK i.o heeft heldere ideeën over een aanpak en stelt nog steeds een onafhankelijk meldpunt als eerste voorwaarde . Het meldpunt zoals Bandell dat voor ogen heeft past wel bij H&R maar niet bij de visie van slachtoffers.

Verder heeft KLOKK vernomen dat ook de juridisch adviseurs van H&R onaangenaam verrast waren met het uitkomen van dit rapport, ook zij zouden gehoord worden en ook dat is tot op heden niet gebeurd. Een van de juridisch adviseurs gaf in een telefonische reactie aan KLOKK aan: "Het is gebruikelijk in de rechtspraak dat partijen met gelijke wapens strijden en daar is hier geen sprake van".
KLOKK is nog immer bereid te participeren in het zoeken naar oplossingen.