COMMISSIE DEETMAN

wim deetman

De onderzoekscommissie Deetman voert onafhankelijk onderzoek uit naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot heden.

Voor informatie met betrekking tot Onderzoeksopdracht, tussenrapportages, nieuwsbrieven en persberichten verwijzen we je graag door naar de website van de Commissie: www.onderzoekrk.nl/actueel.html

Website Commissie Deetman: www.onderzoekrk.nl met een overzicht van alle rapportages.

De heer Deetman deed eerder een oproep aan vrouwelijke slachtoffers om zich te melden. Velen zijn bereid geweest hun vaak pijnlijke en persoonlijke ervaringen te delen en hebben daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek. De heer Deetman wilde vervolgens de slachtoffers die zich gemeld hadden uitnodigen voor een besloten bijeenkomst. De bijeenkomst was bedoeld om slachtoffers te informeren over het onderzoek en met hen hierover van gedachten te wisselen. De heer Deetman en de onderzoeksorganisatie willen bovenal luisteren naar de ervaringen van slachtoffers.

Zo’n 100 aanwezigen ( slachtoffers, partners en/of begeleiders) waren aanwezig op 10 september jl. op deze besloten bijeenkomst in Utrecht.De heer Deetman gaf een korte toelichting op het onderzoeksvoorstel en de werkwijze van de onderzoekscommissie. De leiding van de avond was in handen van mevrouw drs. M.L. (Maria)Henneman. Vrouwen en/of partners werden in de gelegenheid gesteld om hun verhalen en ervaringen te vertellen, vragen te stellen maar ook om de problemen te duiden waar men in bepaalde processen mee te maken heeft gehad. Er werd verschillende malen aan de heer Deetman gevraagd ook specifiek het psychisch misbruik en de gevolgen van dit misbruik te onderzoeken.

Speciaal voor de opvang waren vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland aanwezig.Het Vrouwennetwerk van KLOKK was ook vertegenwoordigd en deed specifiek een oproep aan alle aanwezigen om, mocht men dat nog niet hebben gedaan, zich te melden bij KLOKK enerzijds om alle klachten vertrouwelijk te kunnen registreren en daarnaast om ook gericht aan te geven op welke wijze KLOKK mogelijk kan bijdragen op weg naar erkenning,genoegdoening en herstel.

Eventuele reacties en/of meldingen kun je sturen aan: seretariaat@klokk.nl

Onderzoekscommissie seksueel misbruik minderjarigen RKK: Berichten NRC Handelsblad bevatten 'in aard en ernst opvallende feitelijke onjuistheden'

Lees meer: www.onderzoekrk.nl

Persbericht KLOKK inzake Eindrapport Deetman

De reactie van KLOKK op het Rapport van de Commissie Deetman inzake misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk. De uitkomsten van het rapport zijn ronduit schokkend. De aard en de omvang van het misbruik is zeer omvattend. Duizenden kinderen zijn slachtoffer geworden van misdrijven begaan door paters, priesters, fraters en nonnen. De machtsuitoefening in internaten, pensionaten en scholen heeft geleid tot ontsporingen in de vorm van fysiek geweld, psychische druk en intimidatie en in veel gevallen tot ernstig seksueel misbruik. Uit de rapportage blijkt dat men op de hoogte was van het veelvuldig misbruik en daarmee heeft men willens en wetens meegewerkt aan deze doofpotcultuur en onnodig vele levens van slachtoffers en hun omgeving verwoest.

Deze constateringen mogen niet leiden tot vrijblijvende aanbevelingen. De verjaring van de misdrijven tegen kinderen moet definitief worden afgeschaft! Van de RK KERK wordt onmiddellijke erkenning gevraagd van de misdrijven en stappen naar slachtoffers om herstel te bewerkstelligen, genoegdoening te verschaffen en compensatie te bieden voor de aangerichte schade. Het ontbreken van respect voor de slachtoffers heeft inmiddels lang genoeg geduurd Compensatie voor alleen seksuele misdrijven is wat ons betreft te beperkt, ook de fysieke- en geestelijke mishandeling en de gevolgen daarvan moeten worden meegenomen.

De afwachtende houding van de kerk tot nu toe is weinig hoopgevend voor de toekomst, daarom vragen wij de overheid en de politieke partijen dringend zich actief in te zetten voor de slachtoffers. Ook de overheid heeft door gebrekkig toezicht en teveel ruimte geven aan kerkelijke instellingen ( een nu nog dagelijkse praktijk) niet haar verantwoordelijkheid genomen en haar zorgplicht verzaakt.

Wij wijzen erop dat ouders verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen en het welzijn van hun kinderen, Maar het is ook een zaak van de samenleving om zich meer in te spannen om kinderen te beschermen tegen fysiek, geestelijk en seksueel geweld! Het aanpakken van kinderporno en netwerken van misbruikers van kinderen (i.c. hun afbeeldingen) verdient een hoge prioriteit. Het is niet langer acceptabel dat over de hoofden heen de hulpverlening voor slachtoffers wordt ingevuld door het nieuwe Meldpunt. De Kerk kan de slachtoffers niet langer behandelen zoals dat 50 jaar geleden gebruikelijk was. Ook de partners van slachtoffers hebben in veel gevallen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Daar moet dus in voorzien kunnen worden.

Het oplossen van het probleem is een belang van de samenleving, die samenleving heeft daarom het recht om de voorgang te bewaken en via de politiek in te grijpen als te weinig voortgang wordt geboekt. Wij hopen dat de politieke partijen eindelijk de moed tonen om hierin een ferm standpunt in te nemen en dat de publieke opinie de kerk en de politiek durft af te rekenen op haar inspanning tegen misbruikers van kinderen en voor het aanpakken van het herstel van de levens van slachtoffers.

Slachtoffers moeten betrokken worden bij het proces van erkenning, genoegdoening en compensatie.
Alleen dan is herstel mogelijk.

Namens KLOKK

Guido Klabbers
Voorzitter
06 46188350