CANISIUS COLLEGE NIJMEGEN -
LOTGENOTENGROEP JEZUITEN

canisius college nijmegen

 

Toen Een Vandaag in april 2010 seksueel kindermisbruik binnen de RK Kerk onthulde, stond Nederland op zijn kop. Na de uitzending meldden zich honderden slachtoffers en lijken er weinig ordes of congregaties met een schoon geweten. Bij de Jezuïeten bleek het niet anders te zijn getuige in eerste instantie het verhaal van Mark Klabbers over misbruik op het Canisius-College in Nijmegen. Al snel meldden zich meerdere slachtoffers en werd er besloten om een lotgenotengroep te starten. Het betrof hier niet alleen meldingen van misbruik op het Canisius-College maar van meerdere locaties in Nederland waar de Jezuïeten actief waren. Er was binnen de groep redelijk snel consensus dat het doorlopen van de, eenzijdig door de kerk opgelegde, klachtenregeling (in eerste instantie bij het oude "Hulp en Recht" en later bij het Meldpunt Misbruik), niet de erkenning en genoegdoening zou bieden waar lotgenoten naar op zoek waren. De focus lag binnen die Klachtenregeling op de feitelijke aard en frequentie van het misbruik en niet op de gevolgen die het misbruik op ieder individu heeft gehad. Kortom er moest in de ogen van onze groep sprake zijn van maatwerk.

Al in oktober 2010 werd er vanuit de groep getracht in gesprek te komen met de toenmalig provinciaal overste van de Jezuïeten om in gezamenlijkheid naar een oplossing te zoeken. Zoals tal van andere ordes, bisdommen en congregaties verscholen ook de Jezuïeten zich achter het onderzoek van de door hen ingestelde commissie Deetman. Ook na het uitkomen van het rapport Deetman was er van enige toenadering geen sprake. Pas in 2013 na een bezoek aan de nieuw aangetreden provinciaal overste Johan Verschueren in Brussel werd de zaak vlot getrokken.

De lotgenoten legden Johan Verschueren voor of maatwerk bespreekbaar was, waarbij zowel de aard, frequentie en duur van het misbruik als de maatstaven van de Commissie Lindenbergh terzijde moesten worden geschoven. Johan Verschueren toonde zich daarover onmiddellijk inschikkelijk. Zijn houding bevestigde het oordeel van slachtoffers dat een eenzijdig opgelegde klachtenprocedure te veel op wantrouwen is gebaseerd en dat het een krampachtige situatie veroorzaakt waarbij beide kampen zich tegenover elkaar gesteld zien, terwijl het tegenovergestelde de bedoeling behoort te zijn.

Nadat lotgenoten zelf integere bemiddelaars hadden geselecteerd en een format voor het te doorlopen traject was ontworpen, kon de aftrap gegeven worden voor een door hen bedachte procesbeschrijving. Dit ontwerp werd verzonden aan de orde die het zonder enig verzet en ongewijzigd fiatteerde. Met het door de orde in slachtoffers gestelde vertrouwen ontstond een hoopvolle stemming over een respectvolle wijze waarop lotgenoten tot een afwikkeling wensten te komen.

Tijdens een kennismakingsavond begin 2013, waar Johan Verschueren zich tegenover een leger slachtoffers gesteld zag, stapte hij zonder vooraf gestelde voorwaarde in de ring om zonder omhaal prangende vragen te beantwoorden. Hij bleek uit eigen beweging zelf al intensief archiefonderzoek te hebben gedaan en zegde toe relevant steunbewijs te leveren indien de orde daar over beschikte. Ook was de orde bereid om gevolgschade te erkennen in geval slachtoffers daar beargumenteerd aan waren overgeleverd.

Johan Verschueren gaf zich dus zonder voorbehoud over aan de inspraakwens van slachtoffers zonder dat hij vooraf de consequenties daarvan kon overzien. Deze houding riep op voorhand al vergevingsgezindheid op. In het najaar 2013 werd gestart met de bemiddeling welke uiteindelijk in februari 2014 tot volle tevredenheid, van alle lotgenoten die zich hadden aangemeld, werd afgesloten.

Ter nagedachtenis aan wat zich heeft voltrokken, heeft de orde der Jezuïeten voorgesteld om in samenspraak met de lotgenoten een monument op te richten als bezinningsplaats voor alle betrokken partijen.

Oproep

De RK kerk (het Meldpunt Misbruik RKK) heeft om onverklaarbare redenen per 1 mei 2015 de deur voor nieuwe meldingen gesloten en lijkt zich nog steeds niet bewust van de enorme hobbel die een slachtoffer moet nemen om zich te melden. Bij de Jezuïeten daarentegen, blijven meldingen ontvankelijk tot 31 december 2017 en om ze te kunnen behandelen tot uiterlijk augustus 2018 (einde van de ambtstermijn als Provinciaal overste van Johan Verschueren SJ).

Voor jouw melding of overige vragen: raymond.lelkens@gmail.com