GROEP EIKENBURG

eikenburg

Nadat veel te veel oud-leerlingen van Pensionaat Eikenburg - ook weer - veel te lang het geheim van seksueel misbruik dan wel fysiek en/of psychisch geweld door "broeders van liefde" onder de deksel gehouden hadden, ging een vreselijke en ware beerput toch nog open.

Doordat op steeds meer plaatsen in de wereld al diverse pogingen van enkele moedige slachtoffers om hun verhaal kwijt te kunnen, niet tot het gewenste resultaat leidden, bleek dat in het afgelopen jaar gelukkig niet meer tegen te houden.

Voor wat de oud leerlingen van Eikenburg betreft, waren het vooral Dolf van Nijnatten en Frans Jansen die volhardden en geloofden in de acties die zij opstartten. Ondanks veel tegenstand, ontkenning, ontmoediging, bleven zij volhouden. De ook vaak gehoorde en gelezen teksten, dat "het toch zo geweldig goed geweest was op Eikenburg", liet onverlet dat er in die lange periode door veel broeders ernstig misbruik gemaakt was van kinderen.

Samen met een achttal oud leerlingen vormden zij een "slachtoffergroep" en bezochten zij de bijeenkomsten, georganiseerd n.a.v. de instelling van de Commissie Deetman. Zij richten zich in eerste instantie op oud-leerlingen, die ook geleden hadden onder het misbruik en zij wisten het vertrouwen van ruim 50 slachtoffers te winnen en begonnen werd met enerzijds het inventariseren van plegers en daden van misbruik en anderzijds het elkaar, daar waar mogelijk en gewenst, te ondersteunen.

Na een begrijpelijk afwachtende en argwanende houding richting Cie. Deetman, werd een betere relatie opgebouwd en werden er kleine resultaten geboekt. Daarnaast werd samenwerking opgezocht met andere groepen van seksueel misbruik op internaten. Inmiddels is er een hechte samenwerking ontstaan, die geresulteerd heeft in de oprichting van KLOKK. KLOKK – wat staat voor Koepeloverleg Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik – is een initiatief van een zevental lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek en/of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland.

De Groep Eikenburg blijft zich inspannen om allereerst voor haar mede oud-leerlingen, die zich als slachtoffer gemeld hebben, in te zetten in de voornoemde doelstellingen. Zij streeft ernaar dat steeds meer slachtoffers, die daar behoefte aan hebben, zich (zullen) melden en dat er samen gezocht wordt naar adequate hulpverlening. Daarnaast heeft zij zo veel mogelijk materiaal aangeleverd aan de Cie. Deetman om haar doelstellingen te realiseren in het belang van de slachtoffers en ter voorkoming van dit soort ernstig misbruik, beschadiging en leed in de toekomst. In deze periode is er een eerste overleg geweest met een vertegenwoordiging van de broeders van liefde. Alle zeilen zullen bijgezet moeten worden om de "broeders van liefde" te overtuigen van de ernst en de grote getale van seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld op Eikenburg in voorgaande jaren, zeker teruggaand tot 1945.

Samengevat hebben wij tegenover de vertegenwoordiger van de “broeders van liefde” de volgende 5 eisen uitgesproken:

  1. Een publiek excuus namens de orde tegenover alle slachtoffers;
  2. een fonds waar diegenen die dat nodig hebben een vergoeding uit kunnen krijgen als tegemoetkoming in therapiekosten en daarnaast vergoeding van door slachtoffers en hun naasten geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade te verwachten;
  3. de volledige sponsoring van een Fonds ter Voorkoming van Seksueel Misbruik van Kinderen;
  4. toegang tot 'onze dossiers' in het archief van Eikenburg en
  5. een confrontatie met de Generaal Overste en 'hoogste baas' van de Brothers of Charity in Rome. Ondanks het diepe leed en vooral wantrouwen in de aanvankelijke reacties van de kerk i.c. de broeders van liefde, blijven wij werken aan het zo goed mogelijk oplossen van de problemen en hopen dat de broeders van liefde, dat wat ze ons vroeger wel goed geleerd hebben, namelijk dat "tot inkeer komen, berouw tonen en het weer helemaal goed maken van het kwaad, dat aangericht was en maatregelen nemen dat het niet meer voorkomt……!" zelf ook toepassen!

E-mail :secretariaat@klokk.nl