Ik weet alleen een kloosternaam, wat moet ik doen?

In een aantal gevallen is de burgerlijke naam van degene die het seksueel misbruik heeft gepleegd niet bekend. Dit doet zich met name voor bij religieuzen, die in het algemeen bekend zijn onder de naam die ze hebben gekregen bij het intreden in het klooster. Het is uiteraard van belang om de juiste persoon aan te klagen. In voorkomende gevallen probeert het Meldpunt via de orde of congregatie waar betrokkene destijds werkzaam was, de juiste persoon en/of de juiste naam te achterhalen en ook of betrokkene nog in leven is en waar hij of zij momenteel verblijft. In het klaagschrift dient de naam van degene tegen wie men een klacht indient in elk geval wel te worden vermeld.

Wat doet de bijzondere kamer precies?

De hogere overste of de bisschop committeert zich in beginsel aan de uitspraak het advies van de Klachtencommissie en aan de uitspraak van de bijzondere kamer. In de procedure heeft de klager of aangeklaagde namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn tegen de uitspraak van de Klachtencommissie bezwaar aan te tekenen bij die bijzondere kamer, waarin drie vicevoorzitters zitting hebben. De bijzondere kamer beslist in haar uitspraak over het door de klager of aangeklaagde ingediende bezwaar.

Indien de overste of bisschop voornemens is af te wijken van het advies, zal hij, alvorens te beslissen, overleg dienen te voeren met de voorzitter van de Klachtencommissie. De bisschop of hogere overste beslist uiteindelijk of hij het advies van de Klachtencommissie wel of niet overneemt. De argumentatie op grond waarvan hij van het advies van de Klachtencommissie is afgeweken, zal gepubliceerd worden op de website.

Zorgt de Klachtencommissie ook voor schadevergoeding?

De Klachtencommissie gaat niet over het toekennen van schadevergoeding / compensatie. Daarvoor is de eveneens onafhankelijke Compensatie-commissie.

Wat gebeurt er met mijn klacht als deze aan een gerechtelijke procedure is / wordt onderworpen?

Het kan zijn dat in een aan de Klachtencommissie voorgelegde zaak een strafrechtelijk onderzoek of een civiele procedure is of wordt gestart. In dat geval wordt de behandeling van de klacht opgeschort totdat in de zaak onherroepelijk door de strafrechter of de civiele rechter is beslist. Dit om te voorkomen dat eenzelfde zaak bij diverse instanties in behandeling is. Omdat de meeste gevallen van seksueel misbruik die in het voorjaar van 2010 zijn gemeld inmiddels verjaard zijn, is een samenloop niet snel aan de orde.