WIE ZIJN WIJ

wie zijn wij

Stichting KLOKK is een initiatief van een aantal lotgenoten- en lotgenotengroepen die reeds in 2010 de handen ineen geslagen hebben om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland met als uiteindelijke doel: het verkrijgen van erkenning, genoegdoening en compensatie. In augustus 2011 is deze samenwerking geformaliseerd in de Stichting KLOKK.

De stichting stelt zich ten doel informatie, advies en hulp te bieden aan mannen/vrouwen met kerkelijk kindermisbruik ervaringen en het ondernemen van preventieve maatregelen om kerkelijk kindermisbruik te stoppen. Dit alles in de breedste zin van het woord en met alle middelen, zo ook juridische, die de stichting ter beschikking staan.

KLOKK biedt slachtoffergroepen en individuele slachtoffers (mannen en vrouwen) en hun partners de mogelijkheid om zich aan te sluiten:
Veel individuele slachtoffers ondervinden grote moeite om erkenning te verkrijgen voor het misbruik, dat hen is aangedaan. Ook voor slachtoffergroeperingen valt het niet altijd mee om op alle vlakken vinger aan de pols te houden. Niet alleen emotionele en ethische aspecten wegen zwaar maar ook procedurele zaken vereisen oplettendheid. KLOKK wisselt verzamelde kennis uit waardoor deelnemende slachtoffers en groeperingen hun positie verstevigen.

KLOKK verzamelt informatie:
In Nederland volgde KLOKK de commissies Deetman, Samson, Lindenberg en Bandell op de voet. Daarnaast informeren wij de betrokken Vaste commissies in de 2e Kamer over de voortgang in de verschillende dossiers. Met het buitenland onderhoudt KLOKK intensief contact over ontwikkelingen aldaar en niet in de laatste plaats om ontbrekende puzzelstukjes (uitwisseling en overplaatsing van plegers) uit te wisselen en in elkaar te passen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een tijdsframe per dader. KLOKK vindt namelijk dat geen enkele dader de dans mag ontspringen. Sinds 1 mei 2013 beschikt KLOKK over een Cliëntvolgsysteem (CVS) dat speciaal is ontwikkeld om lotgenoten uit het domein van de Commissies Deetman en Samson te registreren en te monitoren. Wij vinden het van zeer groot belang dat lotgenoten gedurende het proces wat ze doorlopen ook gemonitored worden zodat waar nodig ondersteuning verleend kan worden. Daarnaast kunnen we op deze wijze ook in veel gevallen het broodnodige steunbewijs aanleveren.

KLOKK biedt een kennisplatform voor slachtoffers en belangstellenden:
Daarbij valt te denken aan het informeren over te volgen routes op weg naar erkenning, genoegdoening en herstel. Uitgangspunt is daarbij het door KLOKK beschreven "Netwerk Herstel". Wij proberen om lotgenoten die zich melden op een "warme" wijze door te verwijzen naar partners binnen dit Netwerk. Daarnaast onderhouden wij contacten met professionals/wetenschappers die zich actief bezighouden met het dossier misbruik en de schade cq. gevolgschade die dit misbruik heeft aangericht voor lotgenoten, hun partners en kinderen.

KLOKK zet zich in voor preventie:
Voor de heling van bestaande slachtoffers én ter voorkoming van nieuwe slachtoffers zet KLOKK zich in voor preventie. Het geweld van religieuzen ten opzichte van kinderen en kwetsbaren moét stoppen.